Privatlivspolitik for Løjt Kirkeby Fjernvarme

Dataansvar

Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Løjt Kirkeby Fjernvarme er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:                           Thomas Olsen

Adresse:                                        Skovbyvej 4, 6200 Aabenraa

CVR:                                                 12762038

Telefonnr.:                                    7461 7887

Mail:                                                post@lojtfjernvarme.dk

Website:                                        lojtfjernvarme.dk

 

Vi ønsker at sikre fair og transparent behandling af personoplysninger

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke(t) formål.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, målernummer, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS eller kamera for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme.

Vi anvender oplysninger om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme og andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for at levere fjernvarme, at sikre, at vi har adgang til installationerne og for at sikre, at vi modtager betaling for de leverede ydelser. Derudover overvåger vi dit forbrug med henblik på at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester

- Vi har som mål at forbedre vores produkter og tjenester

- Tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig

- Administration af din relation til os

- Opfyldelse af lovkrav.

Vi behandler kun relevante personoplysninger

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem, som en aftale om levering af fjernvarme. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Vi videregiver dine personoplysninger til forretningsmæssige formål

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m. Vi videregiver dine data til fx samarbejdsparter som EDB-selskaber, der står for opkrævning af varme, målerregistrering m.m. Kommer du i restance med betaling af varme, videresender vi dine oplysninger til advokat eller inkassobureau. Vi har databehandleraftaler med disse samarbejdsparter, der betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies - Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder fx hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.