Tekniske bestemmelser

Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

 

                   TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

 

ANVENDELSESOMRÅDE

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Løjt Kirkeby Fjernvarmesel- skab, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.                  

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen samt lejere med særskilt varmemåler, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.                   

1.3 Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er fastlagt gennem såvel ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” samt nærværende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

1.4 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

 

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed.                    

2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen.              

2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

2.4 Stikledning, hovedhaner og måler etableres, vedligeholdes og ejes af VÆRKET. Dimensionen fastlægges ud fra ejendommens maksimale varmebehov på tilslutningstidspunktet.

2.5 Hvis det er nødvendig at ændre interne ledninger eller kabler på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, sker det på FORBRUGERENs foranledning og denne afholder alle til arbejdet relaterede udgifter.

2.6 For nye ejendomme, uden kælder, udleveres indføringsbøjning til indstøbning i sokkel, bygherren entreprenør står for indstøbning.

For nye ejendomme med kælder, skal bygherre afsætte udsparing. Dimension aftales med VÆRKET.

Stikledning afsluttes umiddelbart indenfor ejendommens ydermur, hvis andet ikke er aftalt, med hovedhaner. Det påhviler VVS-installatøren, at undersøge placeringen af frem og retur inden tilslutning foretages.               

Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed for etablering, og vedligeholdelse af hovedhaner og måler arrangement m.v. Tilsyn og reparation sker efter aftale mellem forbruger og VÆRKET.

2.7 Giver forhold hos forbrugeren anledning til ændring eller flytning af stikledningen, f.eks. ved nybyggeri over bestående ledning, forøget varmebehov eller ophør af varmeleverance, omlægges, ændres eller frakobles stikledningen af VÆRKET. Betaling af arbejdet sker efter gældende vedtægter og prisregulativ.

                     

INSTALLATIONSBESTEMMELSER

3. Udførelse af installationsarbejde

3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS‑installatør i henhold til lov nr. 988 af 8. december 2003 eller en af VÆRKET autoriseret fjernvarmeinstallatør.             

3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, jf. 5.2.

Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VÆRKET kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er VÆRKET af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.

3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk‑ eller temperaturforhold, er VÆRKET ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.

3.4 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulation i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker spild eller aftapning af fjernvarmevand fra anlægget.

3.5 Gulvvarmeanlæg udføres med blandesløjfe.

Ved ventilationsvarmeflader skal der mindst sikres en afkøling af fjernvarmevandet som ved radiatoranlæg.

Varme ventilatorer, der ikke er monteret med blandesløjfe eller varmeveksler, skal altid være monteret med termostat, der føler på fjernvarmens retur vand. Desuden skal der monteres reguleringeudstyr i form af magnetventiler eller motorventiler styret via rumføler.

3.6 Anlæg eller units skal være opbygget efter princip tegningerne.

For at opnå optimal drift i ledningsnettet kan differenstrykket variere, hvorfor der i varmeinstallationer skal monteres differenstryksregulator, for at udligne trykvariationer i ledningsnettet og sikre bedst mulig varmeøkonomi i de enkelte anlæg.

Differenstrykregulator skal monteres i returledningen, kapillarrør skal tilsluttes med afspæringshane

I varmeanlægget skal fornødne strengreguleringsventiler, aftapningshaner og udluftningshaner være til rådighed, ligesom der skal indbygges snavssamler i frem og returløbs ledninger.

Galvaniserede rør og fittings må ikke anvendes i varmeinstallationer                    

 

4. Etablering af måleudstyr

4.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN og VÆRKET nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.             

4.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af VÆRKET og udskiftes efter regler fastsat af VÆRKET.

Ved energimålere tilsluttet 220V-nettet betaler FORBRUGEREN elforbruget.

Såfremt FORBRUGEREN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.                  

4.3 Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden værkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.

Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og VÆRKET beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.

Måler skal placeres umiddelbart efter hovedhanerne og under forhold der giver let adgang til aflæsning og vedligeholdelse. der monteres føler rør i returledning, føler rør leveres af VÆRKET

4.4 VÆRKET har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af VÆRKET.

Ønsker FORBRUGEREN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af VÆRKET. Udgiften til flytningen betales i så fald af FORBRUGEREN.             

4.5 FORBRUGEREN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET forlange at få måleren afprøvet. Et akkrediteret målerlaboratorium foretager den nødvendige afprøvning. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, i.h.t Erhvervsfremme styrelsens bekendtgørelse om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed med tilhørende målertekniske direktiv, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af VÆRKET.

Er fejlvisningen indenfor de tilladelige grænser, betales kontrollen af forbrugeren og forbruget ifølge måleren anses for at være korrekt.

Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser.

4.6 Aflæsning af måler sker normalt via fjernaflæsning. Forbruger bør jævnligt aflæse deres måler.

4.7 Varme anlæg der ønskes idriftsat før bygningen overdrages til bygherre, kan i en periode forsynes med byggevarme. Ved bygherres overtagelse af ejendommen skal VÆRKET underrettes således at forbrug kan af byggevarme kan opgøres.

Byggevarme afregnes i GJ ifølge måler.

    

5. Projektering af varmeinstalatione

5.1 Dimensioneringsgrundlag

Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 65 °C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 °C ved minus 12 °C udetempera-tur.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 °C og en afkøling på mindst 30 °C.

Driftstrykket er maksimalt 60 mvs målt ved hovedhaner.

Temperatur og tryk kan variere med årstiden og afstanden fra værket.

Radiatorer, gulvvarmeslanger og andre varmeaggregater bestykkes med indreguleringsventiler, så varmemængden til de enkelte varme aggregater kan indreguleres.

Der må ikke anvendes brugsvands vekslerder skal anvendes varmvands beholder.            

5.2 Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og standarder, samt de tekniske krav der er indeholdt i nærværende tekniske regulativ.

På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:

‑ Nærværende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”

- DFF-vejledning - Brugerinstallationer

‑ Bygningsreglementerne.

‑ DS 418 Dansk Ingeniørforenings ”Regler for beregning af bygningers varmetab”.

‑ DS 469 Dansk Ingeniørforenings ”Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium”.

‑ DS 439 Dansk Ingeniørforenings ”Norm for vandinstallationer”. 

- DS 452 Dansk Ingeniørforenings ”Norm for termisk isolering af tekniske installationer”.

‑ Arbejdstilsynets ”Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg” og ”Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg”.

 


6. Tilslutningsarrangement

6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på værkets principdiagrammer.

  

7. Interne rørledninger

7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med ”Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium” (DS 469).

Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer.

Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings.  

Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget.

Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørslednin-ger.

Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslut-ning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som værkets hoved og stikledninger.

Såfremt der måtte være strid mellem nærværende tekniske leveringsbestemmelser og de forannævnte offentlige bestemmelser, har nærværende teknisk regulativ forrang med mindre de offentlige bestemmelser er ufravigelige.                  

7.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansions-bevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang.  Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.

7.3 Galvaniserede rør og fittings må ikke bruger i varme installationen.

                     

8. Specielle varmeanlæg.

8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med VÆRKET af hensyn til dimensionering af stikledning og måler.

8.2 Svømmebassiner skal tilsluttes over veksler. Varmeveksler skal udføres af materialer, der er bestandige over for klor. Afkøling over veksler skal følge VÆRKETS anvisning.

8.3 Installation af alternative energianlæg, som skal tilsluttes ejendommens varmeanlæg, kræver en varmeveksler indskudt mellem det nævnte varme anlæg og fjernvarmesystemet.

Projektering af alternative energianlæg skal forelægges VÆRKET.

Afkøling over veksler skal følge VÆRKETS anvisninger.

                     

9. Isolering.

9.1 I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter DS 452 norm for” termisk isolering af tekniske installationer”.

 

10. Trykprøvning og idriftsættelse.

10.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutningen til VÆRKET.

Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget.

10.2 Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i værkets forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges.

Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 60 mvs. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 90 mvs.

Der trykprøves med kold vand, anlæget skal være kold for at få en mere præcis trykprøvning.

VÆRKET påtager sig ikke noget ansvar for varmeinstallationen, ved at overvære trykprøvningen.

10.4 Trykprøve foretages i overværelse at en repræsentant fra VÆRKET. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet at påtale disse. Med værkets overværelse af trykprøve påtager VÆRKET sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ejendommens tilslutning til VÆRKET er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret.    

10.5 Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.  

10.6 Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN om varmeinstallationens drift. Efterfølgende, f.eks. ved ejerskifte etc., er det værkets opgave at informere FORBRUGEREN om varmeinstallationens drift.

 

DRIFTSBESTEMMELSER

11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen

11.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af VÆRKET reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 75 °C og 60 °C i hovedledningsnettet.

Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille.                

11.2 Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår følgende til enhver tid gældende motivationstarif. Returtemperaturen må ikke overstige 35 °C.

Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. den til enhver tid gældende tarif.                

11.3 VÆRKET har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. 2.1 og 11.1, med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,2 bar. Det er en forudsætning, at værkets forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 60 mvs. Det er en forudsætning, at værkets forskrifter for minimumsafkøling er overholdt og der er etableret varmvandsbeholder.                   

11.4 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav, jf. 5.1.

11.5 Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af VÆRKET.

I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.

11.6 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af INSTALLATØREN efter aftale med VÆRKET.

11.7 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af VÆRKET ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varme-installation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning.

11.8 Værket er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditionerne f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve ændring af installationer tilhørende forbrugerne, påhviler udgifterne FORBRUGEREN.

11.9 Værket tilstræber en PH værdi i ledningsnettet på mellem 9,5 og 10,5

11.10  FORBRUGEREN er ansvarlig for, at varmeinstallationen holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Stikledninger, hovedventiler og måler ejes af værket, men skal af forbruger holdes forsikret mod brand, vand og lignende.

FORBRUGEREN er såfremt det skyldes fejl eller forsømmelse fra dennes side, ansvarlig for beskadigelse af værkets ejendom. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget således, at der derved påføres værket tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de pålagte forhold, kan værket, hvis sikkerhedsmæssige eller energimæssige grunde taler herfor, afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdende er bragt i orden.

 

12 Driftsforstyrrelser

12. Værket tilstræber at opretholde en regelmæssig forsyning med fjernvarmevand til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt mulig med forudgående varsel, at afbryde forsyningen i forbindelse med udførsel af nytilslutning, ledningsomlægning og reparationsarbejde. Større vil såfremt det er muligt blive udført udenfor den egentlige varmesæson.

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med reparationer kan foretages uden varsel.

12.2 Udenfor varmesæsonen, der regnes fra den 15. april og til den 15. oktober, kan det forekomme, at varmeforsyningen er afbrudt uden at forbrugerne er informeret, kontakt derfor værket før eventuelt fejlfinding på internt anlæg påbegyndes, såfremt der mangler tryk og temperatur ved hovedhanerne.

Interne installationer skal indrettes, så de tåler afspærringer i hovedledningsnettet.

Driftsforstyrrelser i ejendommens interne varmeinstallation afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning.

VÆRKET påtager sig intet ansvar for eventuelt pumpehaverier i forbindelse med driftsforstyrelser. 

Således vedtaget af bestyrelsen for Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab 2001

//