Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

VEDTÆGTER

 • 1: Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er: Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er: Skovbyvej 4, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.  

 

 • 2: Formål og forsyningsområde

 

2.1 Selskabets hovedformål er, alene eller i samarbejde med energiselskaber, at forsyne andelshavernes ejendom, selskaber, institutioner og erhvervsvirksomheder med varmeenergi. Fremstilling af varmeenergi sker ved selskabets egen foranstaltning eller køb.

2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets

bestyrelse under hensyntagen til, hvad der i såvel teknisk som økonomisk henseende er mest formålstjenligt. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.

 

 • 3: Andelshavere og andre forbrugere

 

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 4. Medlem af en ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller

boligselskab, der som fælles facilitet har en selvstændig direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, som fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.

3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

 

 • 4: Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

 

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

4.3 Bestyrelsen kan i overensstemmelse med gældende regler kræve tinglyst deklaration på den enkelte tilsluttede ejendom, omhandlende forpligtelse til for ny ejer at betale tidligere ejers restancer til varmeværket. Udlejes en tilsluttet ejendom, hæfter lejer for afgifter m.v. Ejer er forpligtet til at holde selskabet underrettet om, hvem ejendommen udlejes til.

 

 • 5: Udtrædelsesvilkår

 

5.1 Efter en periode, i hvilken en andelshaver har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet det pågældende varmeværk er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Andelshavere indtrådt efter den 1. jan 2010, kan udtræde af selskabet med 1. mdr. skrifteligt varsel til udgangen af en mdr. efter 5 mdr. fra aftalens indgåelse. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders lovhjemlede beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 1. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
 2. Eventuelt skyldige afgifter.
 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelings-ledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.
 5. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger og henlæggelser, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger og henlæggelser beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen. Andelen kan alene opkræves i. h. t. Gas- og Varmeprisudvalgets praksis, med mindre den udtrædendes kapacitet kan overføres til nye forbrugere.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4.1.1.1 Ledninger, der tilfører naboejendommen varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet, at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

 

 • 6: Deklarationer

 

6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

- deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets

vedtægter og leveringsbestemmelser,

- deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme,

- pligt til for ny ejer at betale den gamle ejers restancer.

Deklarationen tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

 

 • 7: Generalforsamling

 

7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af væsentlige investeringsplaner for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-4.

For boligforeninger, hvor den pågældende ejendom forsynes med fjernvarme, har lejerne en stemme for hvert påbegyndt 10. lejemål. Beboerforeningen vælger den/de personer, der på generalforsamlingen har stemmeret og dermed også valgret til bestyrelsen. Betingelsen er, at de af boligforeningen valgte repræsentanter bliver registreret hos selskabet. Registreringen skal finde sted senest d. 1. september.

7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.

7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af mindst to tredjedele af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

7.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

7.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

 

 • 8: Bestyrelse

 

8.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer.

8.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen, men kan genvælges. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, dog afgår hvert tredje år 3 bestyrelsesmedlemmer.

8.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i resten af det afgående medlems periode. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er valgt.

8.4 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle spørgsmål om valgbarhed.

 

 • 9: Selskabets ledelse

 

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og eventuelt kasserer.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

9.3 Der føres en beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøderne. Kopi af protokollatet tilstilles kommunen.

9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

9.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

9.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

9.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

9.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

 • 10: Regnskab og revision

10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. jan til 31. december.

Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation til sådan virksomhed.

10.3 Uanmeldt revision skal foretages to gange om året.

 • 11: Selskabets opløsning 

11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

11.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

11.3 Ved opløsningen skal selskabets eventuelle formue (egenkapitalen eller resten heraf) fordeles mellem selskabets andelshavere og forbrugere på følgende måde:

Først tilbagebetales eventuelle forbrugerindskud og derefter tilslutningsafgifter. Resten af formuen fordeles blandt forbrugerne i forhold til forbrugernes andele af selskabets forbrugsmæssige omkostninger i det sidste regnskabsår.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Løjt Kirkeby den 26. oktober 1988.

Adv. Erik Steen Boe, dirigent.

Ændringer:    9. oktober 1990.                 

 1. oktober 2002
 2. oktober 2018